هود بیمکث - 2022

هود بیمکث مورب مدل 2022

39,999,000 ریال
31,199,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / درب اتوماتیک / شیشه سکوریت / ریموت کنترل / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2023

هود بیمکث مورب مدل 2023

39,999,000 ریال
31,199,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / درب اتوماتیک / شیشه سکوریت / ریموت کنترل / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2049

هود بیمکث مورب مدل 2049

37,299,000 ریال
29,093,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / درب اتوماتیک / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2047

هود بیمکث مورب مدل 2047

32,599,000 ریال
25,427,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2043

هود بیمکث مورب مدل 2043

32,399,000 ریال
25,271,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2026

هود بیمکث مورب مدل 2026

31,699,000 ریال
24,725,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / سنسوردار / شیشه سکوریت / ریموت کنترل / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2050

هود بیمکث مورب مدل 2050

31,599,000 ریال
24,647,220 ریال

سایز : 75 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2046

هود بیمکث مورب مدل 2046

31,399,000 ریال
24,491,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور با قاب و فن فلزی / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2024

هود بیمکث مورب مدل 2024

31,099,000 ریال
24,257,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / سنسوردار / ریموت کنترل / شیشه سکوریت / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2045

هود بیمکث مورب مدل 2045

30,999,000 ریال
24,179,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور با فن فلزی / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2053

هود بیمکث مورب مدل 2053

30,999,000 ریال
24,179,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2035

هود بیمکث مورب مدل 2035

30,199,000 ریال
23,555,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2042

هود بیمکث مورب مدل 2042

30,199,000 ریال
23,555,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2032 سفید

هود بیمکث مورب مدل 2032 سفید

29,209,000 ریال
22,783,020 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2017

هود بیمکث مورب مدل 2017

28,599,000 ریال
22,307,220 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2036

هود بیمکث مورب مدل 2036

28,399,000 ریال
22,151,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2027 سفید

هود بیمکث مورب مدل 2027 سفید

28,109,000 ریال
21,925,020 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2048

هود بیمکث مورب مدل 2048

27,899,000 ریال
21,761,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2032Melody

هود بیمکث مورب مدل 2032Melody

27,889,000 ریال
21,753,420 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2040

هود بیمکث مورب مدل 2040

27,799,000 ریال
21,683,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2044

هود بیمکث مورب مدل 2044

27,299,000 ریال
21,293,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2032Plus

هود بیمکث مورب مدل 2032Plus

27,159,000 ریال
21,184,020 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2032

هود بیمکث مورب مدل 2032

26,299,000 ریال
20,513,220 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2037

هود بیمکث مورب مدل 2037

25,399,000 ریال
19,811,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2027

هود بیمکث مورب مدل 2027

25,199,000 ریال
19,655,220 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2038

هود بیمکث مورب مدل 2038

24,899,000 ریال
19,421,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / جک گازی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2039

هود بیمکث مورب مدل 2039

24,899,000 ریال
19,421,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2052

هود بیمکث مخفی مدل 2052

17,899,000 ریال
13,961,220 ریال

سایز : 70 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2030

هود بیمکث مخفی مدل 2030

15,199,000 ریال
11,855,220 ریال

سایز : 70.5 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید مکانیکی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2041

هود بیمکث شومینه ای مدل 2041

24,199,000 ریال
18,875,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / شیشه سکوریت / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2028

هود بیمکث شومینه ای مدل 2028

23,999,000 ریال
18,719,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / سنسوردار / ریموت کنترل / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2018

هود بیمکث شومینه ای مدل 2018

23,299,000 ریال
18,173,220 ریال

سایز : 60-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / سنسوردار / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2010

هود بیمکث شومینه ای مدل 2010

22,499,000 ریال
17,549,220 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید لمسی / ریموت کنترل / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2012

هود بیمکث شومینه ای مدل 2012

22,499,000 ریال
17,549,220 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید الکترونیکی به همراه صفحه نمایشگر دیجیتال / سنسوردار / ریموت کنترل / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2005

هود بیمکث شومینه ای مدل 2005

20,199,000 ریال
15,755,220 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید فشاری / نورپردازی با 4 لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2016

هود بیمکث شومینه ای مدل 2016

18,599,000 ریال
14,507,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید الکترونیکی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2025

هود بیمکث شومینه ای مدل 2025

18,299,000 ریال
14,273,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید فشاری / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 7004

هود بیمکث شومینه ای مدل 7004

16,299,000 ریال
12,713,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید الکترونیکی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 5002 استیل

هود بیمکث شومینه ای مدل 5002 استیل

15,999,000 ریال
12,479,220 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 3 دور / کلید مکانیکی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 7002 استیل

هود بیمکث شومینه ای مدل 7002 استیل

15,999,000 ریال
12,479,220 ریال

سایز : 60-80-90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید مکانیکی / نورپردازی با لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 4002 استیل

هود بیمکث زیر کابینتی مدل 4002 استیل

15,109,000 ریال
11,785,020 ریال

سایز : 60-80-90-100 سانتیمتر / موتور 3 دور / کلید مکانیکی / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 8002 سفید

هود بیمکث زیر کابینتی مدل 8002 سفید

12,499,000 ریال
9,749,220 ریال

سایز : 60-80-90-100 سانتیمتر / موتور 3 دور / کلید مکانیکی / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 1002

هود بیمکث زیر کابینتی مدل 1002

12,499,000 ریال
9,749,220 ریال

سایز : 60-80-90-100 سانتیمتر / موتور 3 دور / کلید مکانیکی / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 116

هود بیمکث جزیره مدل 116

29,699,000 ریال
23,165,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید الکترونیکی / نورپردازی با 4 لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 2007

هود بیمکث جزیره مدل 2007

29,699,000 ریال
23,165,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید فشاری / شیشه سکوریت / نورپردازی با 4 لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

هود بیمکث - 111

هود بیمکث جزیره مدل 111

28,299,000 ریال
22,073,220 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / کلید الکترونیکی / نورپردازی با 4 لامپ SMD / گارانتی : 25 ماه

راهنمای انتخاب و خرید هود آشپزخانه

هود در لغت به معنی سرپوش است که دلیل نامگذاری آن پوشش دادن روی اجاق گاز است. البته هود افزون بر جذب دود حاصل از غذای طبخ شده فوایدی دیگری مثل جذب بوی غذا، جذب ذرات روغن و همچنین جذب رطوبت فضای آشپزخانه را دارا می باشد. اگر قصد خرید هود برای آشپزخانه ی خود را دارید، معیارهایی که برای خرید یک هود مناسب باید به آن توجه داشته باشید عبارتند از :

قدرت مکش : قدرت مکش هود با معیار متر مکعب سنجیده می شود که در واقع به میزان جذب دود در هر ساعت گفته می شود . معمولا این میزان با توجه به اندازه و تعداد شعله های اجاق گاز متفاوت می باشد. اما بطور معمول برای آشپزخانه های با اجاق گاز پنج شعله گازی این مقدار می بایست حداقل 600 متر مکعب در ساعت باشد.

میزان صدا : به طبع هر چه میزان صدای هود پایین تر باشد ، بهتر است. ولی صدای هود بسته به قدرت مکش و نوع پروانه ای که در موتور هود به کار رفته باشد از 40 تا 60 دسیبل متفاوت می باشد.

پروانه موتور : . هودهایی که از پروانه فلزی استفاده می کنند دارای طول عمر بیشتری می باشند ولی هودهایی که از پروانه پلاستیکی نسوز بهره می برند دارای میزان صدای کمتری می باشند.

فیلتر الیافی : این نوع فیلتر بیشتر در هودهای زیرکابینتی و ارزان قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر آلومینیومی : درحال حاضر پرکاربردترین فیلتر برای ساخت هود می باشد. از مزایای این فیلتر می توان به قابلیت شستشو ، قابلیت تعویض و در بعضی از هودها چند لایه بودن آن اشاره کرد.

فیلتر ذغالی : این نوع فیلتر برای آشپزخانه هایی که امکان استفاده از دودکش را ندارند ، مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع فیلتر بدون خارج نمودن دود اقدام به تصویه هوا می کند. این نوع فیلتر می بایست حداقل سالی یکبار تعویض گردد. در ضمن توصیه می شود در صورت اجبار از این نوع فیلتر استفاده کنید.

سنسور : معیار دیگری که باید در هنگام یک هود به آن توجه کرد ، سنسور است. اگر هودی مجهز به سنسور باشد ، در صورت وجود دود و حرارت به صورت خودکار روشن شده و عمل مکش را انجام می دهد.

هود زیرکابینتی : این نوع هود همانطور که از اسمش پیداست در زیر کابینت نصب می شود و فضای کمی را اشغال می کند. اما بدلیل قدرت مکش پایین، ظاهر ساده و گاها صدای بیشتر، از گزینه های اصلی برای انتخاب یک هود مناسب به شمار نمی رود.این نوع هودها معمولا دارای فیلتر الیافی می باشند.

هود مخفی : این هود دارای قدرت مکش بالاتری نسبت به هود های زیرکابینتی می باشند و داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت قرار می گیرند. این هود دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می باشد.

هود شومینه ای : نسبت به دو مدل قبلی فضای بیشتری در آشپزخانه اشغال می کنند اما دارای مکش بالاتر وظاهری مناسب تر نسبت به آن دو می باشند. این نوع هود بدلیل تنوع در شکل ظاهری افزون بر قدرت مکش نسبتا بالا و قیمت مناسب می تواند یکی از گزینه های اصلی انتخاب شما باشد.

هود مورب : علاوه بر داشتن تمامی مزایای هودهای شومینه ای ، داشتن ظاهری مناسب تر نسبت به مدلهای قبلی ، این نوع هود را به پر فروش ترین نوع هود در بازار تبدیل کرده است . جنس این نوع هود از شیشه نشکن می باشد و در قالب دو رنگ مشکی و سفید تولید می شود. برخی از این نوع هود قابلیت پخش موسیقی را دارند.برروی این نوع هودها دربی تعبیه شده است که هنگام استفاده بسته به نوع هود، بصورت دستی ویا برقی باز خواهند شد.

هود جزیره : طراحی این نوع هودها مانند هودهای شومینه ای می باشد با این تفاوت که نوع نصب آنها به جای دیوار ، به صورت سقفی می باشد. از لحاظ کارایی هیچ امتیازی بین این نوع هود و شومینه ای وجود ندارد و فقط تفاوت در نوع نصب می باشد.Bimax kitchen hood

هود آشپزخانه بیمکث

هود شومینه ای بیمکث

هود مورب بیمکث

هود مخفی بیمکث

هود زیر کابینتی بیمکث

خرید اینترنتی هود بیمکث

هود ایرانی