توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آپادانا

توالت ایرانی آرمیتاژ درجه1 مدل تخت و گود آپادانا
3,615,000 ریال
2,892,000 ریال

طول : 550-555 میلیمتر / عرض : 405-440 میلیمتر / ارتفاع : 195-230 میلیمتر / در دو مدل ریم باز و ریم بسته .

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آمیکا

توالت ایرانی آرمیتاژ درجه1 مدل تخت و گود آمیکا
3,076,000 ریال
2,460,800 ریال

طول : 575 میلیمتر / عرض : 447 میلیمتر / ارتفاع : 205 میلیمتر / ریم باز.

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آوا

توالت ایرانی آرمیتاژ درجه1 مدل تخت و گود آوا
2,662,000 ریال
2,129,600 ریال

طول : 550 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / در دو مدل ریم باز و ریم بسته.

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آرمیتا

توالت ایرانی آرمیتاژ درجه1 مدل تخت و گود آرمیتا
2,582,000 ریال
2,065,600 ریال

طول : 525 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 225 میلیمتر / ریم باز.

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود کاسپین

توالت ایرانی آرمیتاژ درجه1 مدل تخت و گود کاسپین
2,582,000 ریال
2,065,600 ریال

طول : 535 میلیمتر / عرض : 425 میلیمتر / ارتفاع : 230 میلیمتر / ریم باز.

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت آرالیا

توالت ایرانی آرمیتاژ درجه1 مدل تخت آرالیا
2,574,000 ریال
2,059,200 ریال

طول : 555-570 میلیمتر / عرض : 410-475 میلیمتر / ارتفاع : 190-205 میلیمتر / در دو مدل ریم باز و ریم بسته .

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود آریا

توالت ایرانی آرمیتاژ درجه1 مدل تخت و گود آریا
2,563,000 ریال
2,050,400 ریال

طول : 550 میلیمتر / عرض : 440-445 میلیمتر / ارتفاع : 195-225 میلیمتر / در دو مدل ریم باز و ریم بسته .

توالت ایرانی آرمیتاژ - تخت و گود نسترن

توالت ایرانی آرمیتاژ درجه1 مدل تخت و گود نسترن
2,503,000 ریال
2,002,400 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 200-220 میلیمتر / ریم باز.Armitage toilet

توالت ایرانی آرمیتاژ

توالت زمینی آرمیتاژ

توالت زمینی چه مارکی خوبه

توالت

توالت آسیایی