توالت ایرانی پارس سرام - ویلما سیفون دار

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل ویلما سیفون دار

4,540,000 ریال
4,540,000 ریال

طول : 570 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته / سیفوندار

توالت ایرانی پارس سرام - توکا ریم لس

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل توکا ریم لس

3,650,000 ریال
3,650,000 ریال

طول : 550 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم

توالت ایرانی پارس سرام - تانیا ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل تانیا ریم بسته

3,290,000 ریال
3,290,000 ریال

طول : 560 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم و ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام - کردیا طبی ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل کردیا طبی ریم بسته

3,290,000 ریال
3,290,000 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته / طبی

توالت ایرانی پارس سرام - آتوسا ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل آتوسا ریم بسته

3,030,000 ریال
3,030,000 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 430 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام - اورینال روشویی دار

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل اورینال روشویی دار

3,010,000 ریال
3,010,000 ریال

طول : 325 میلیمتر / عرض : 250 میلیمتر / ارتفاع : 470 میلیمتر

توالت ایرانی پارس سرام - تخت طبی ریم لس

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل تخت طبی ریم لس

2,930,000 ریال
2,930,000 ریال

طول : 450 میلیمتر / عرض : 430 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / طبی / بدون ریم

توالت ایرانی پارس سرام - گلنار ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل گلنار ریم بسته

2,900,000 ریال
2,900,000 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام - طاووس ریم باز

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل طاووس ریم باز

قیمت :
استعلام روز

طول : 530 میلیمتر / عرض : 420 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم باز

ParsCeram toilet

توالت ایرانی پارس سرام

توالت زمینی پارس سرام

توالت زمینی چه مارکی خوبه

توالت

توالت آسیایی