توالت ایرانی پارس سرام - ویلما سیفون دار

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل ویلما سیفون دار
5,450,000 ریال
4,414,500 ریال

طول : 570 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته / سیفوندار.

توالت ایرانی پارس سرام - توکا ریم لس

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل توکا ریم لس
4,380,000 ریال
3,547,800 ریال

طول : 550 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم.

توالت ایرانی پارس سرام - تانیا ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل تانیا ریم بسته
3,950,000 ریال
3,199,500 ریال

طول : 560 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم و ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - کردیا طبی ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل کردیا طبی ریم بسته
3,950,000 ریال
3,199,500 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته / طبی.

توالت ایرانی پارس سرام - اورینال روشویی دار

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل اورینال روشویی دار
3,720,000 ریال
3,013,200 ریال

طول : 325 میلیمتر / عرض : 250 میلیمتر / ارتفاع : 470 میلیمتر .

توالت ایرانی پارس سرام - آتوسا ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل آتوسا ریم بسته
3,640,000 ریال
2,948,400 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 430 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - گلنار ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل گلنار ریم بسته
3,580,000 ریال
2,899,800 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - تخت طبی ریم لس

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل تخت طبی ریم لس
3,520,000 ریال
2,851,200 ریال

طول : 450 میلیمتر / عرض : 430 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / طبی / بدون ریم.ParsCeram toilet

توالت ایرانی پارس سرام

توالت زمینی پارس سرام

توالت زمینی چه مارکی خوبه

توالت

توالت آسیایی