روشویی کابینتی ارزان - VT3042

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3042
قیمت :
25,500,000 ریال

مدل : VT3042 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL067

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL067
قیمت :
25,457,500 ریال

مدل : E067 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL093

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL093
قیمت :
25,457,500 ریال

مدل : E093 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL063

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL063
قیمت :
24,990,000 ریال

مدل : E063 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL002

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL002
قیمت :
24,905,000 ریال

مدل : E002 / عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - CWC1200

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل CWC1200
قیمت :
24,777,500 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL061

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL061
قیمت :
24,607,500 ریال

مدل : E061 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL089

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL089
قیمت :
24,267,500 ریال

مدل : E089 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL055

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL055
قیمت :
24,012,500 ریال

مدل : E055 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - VT3036

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3036
قیمت :
23,103,000 ریال

مدل : VT3036 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - MC1030

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC1030
قیمت :
23,035,000 ریال

مدل : M1030 / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر / طول باکس : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - VT3034

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3034
قیمت :
22,967,000 ریال

مدل : VT3034 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL080

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL080
قیمت :
22,865,000 ریال

مدل : E080 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - VT3032

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل VT3032
قیمت :
22,712,000 ریال

مدل : VT3032 / عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - CWC1300

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل CWC1300
قیمت :
22,440,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - EL094

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL094
قیمت :
22,355,000 ریال

مدل : E094 / عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - MC1027

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل MC1027
قیمت :
22,270,000 ریال

مدل : M1027 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر / طول باکس : 72 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - EL070

روشویی کابینتی ارزان دیواری مدل EL070
قیمت :
22,270,000 ریال

مدل : E070 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر.

صفحه 1 از 3 : 123


basin cabinet

روشویی کابینتی ارزان

روشویی کابینت دارارزان

روشویی سنگی