روشویی کابینتی لوکس - RZ750

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZ750
قیمت :
استعلام روز

مدل : R750 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZ900

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZ900
قیمت :
استعلام روز

مدل : R900 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZ1200

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZ1200
قیمت :
استعلام روز

مدل : R1200 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 83 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZ8004B

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZ8004B
قیمت :
استعلام روز

مدل : R8004B / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZA600

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA600
قیمت :
استعلام روز

مدل : RA600 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZA800

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA800
قیمت :
استعلام روز

مدل : RA800 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZA800B

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA800B
قیمت :
استعلام روز

مدل : RA800B / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZA801

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA801
قیمت :
استعلام روز

مدل : RA801 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوکس - RZA802

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZA802
قیمت :
استعلام روز

مدل : RA802 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZAC800

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZAC800
قیمت :
استعلام روز

مدل : RAC800 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZAC1000

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZAC1000
قیمت :
استعلام روز

مدل : RAC1000 / عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZD450

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZD450
قیمت :
استعلام روز

مدل : RD450 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 46 سانتیمتر .

روشویی کابینتی لوکس - RZD545

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZD545
قیمت :
استعلام روز

مدل : RD545 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 130 سانتیمتر / طول آینه : 125 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 170 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZD601W

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZD601W
قیمت :
استعلام روز

مدل : RD601W / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 90 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZD801

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZD801
قیمت :
استعلام روز

مدل : RD801 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

روشویی کابینتی لوکس - RZGM400

روشویی کابینتی لوکس دیواری مدل RZGM400
قیمت :
استعلام روز

مدل : RGM400 / عمق کابینت : 0 سانتیمتر / طول کابینت : 0 سانتیمتر / طول آینه : 0 سانتیمتر / عرض آینه : 0 سانتیمتر / عرض باکس : 0 سانتیمتر / طول باکس : 0 سانتیمتر.

صفحه 1 از 3 : 123


basin cabinet

روشویی کابینتی لوکس

روشویی کابینت دارلوکس

روشویی سنگی