روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1044

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1044
55,150,000 ریال
47,980,500 ریال

مدل : M1044 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 83 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1045

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1045
50,200,000 ریال
43,674,000 ریال

مدل : M1045 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1049

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1049
42,200,000 ریال
36,714,000 ریال

مدل : M1049 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1046

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1046
41,900,000 ریال
36,453,000 ریال

مدل : M1046 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 51 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1024

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1024
38,650,000 ریال
33,625,500 ریال

مدل : M1024 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1025

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1025
37,500,000 ریال
32,625,000 ریال

مدل : M1025 / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 88 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 88 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1051

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1051
37,100,000 ریال
32,277,000 ریال

مدل : M1051 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2032

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC2032
35,700,000 ریال
31,059,000 ریال

مدل : M2032 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1047

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1047
35,550,000 ریال
30,928,500 ریال

مدل : M1047 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 59 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2031

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC2031
35,500,000 ریال
30,885,000 ریال

مدل : M2031 / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1023

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1023
34,800,000 ریال
30,276,000 ریال

مدل : M1023 / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر / طول باکس : 105 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC2027

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC2027
34,150,000 ریال
29,710,500 ریال

مدل : M2027 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 31 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1048

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1048
33,650,000 ریال
29,275,500 ریال

مدل : M1048 / عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1021

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1021
31,150,000 ریال
27,100,500 ریال

مدل : M1021 / عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 113 سانتیمتر / عرض باکس : 27 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1030

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1030
27,100,000 ریال
23,577,000 ریال

مدل : M1030 / عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 95 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر / طول باکس : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ماندگارسرام - MC1027

روشویی کابینتی ماندگارسرام دیواری مدل MC1027
26,200,000 ریال
22,794,000 ریال

مدل : M1027 / عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر / طول باکس : 72 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

صفحه 1 از 3 : 123


basin cabinet

روشویی کابینتی ماندگارسرام

روشویی کابینت دارماندگارسرام

روشویی سنگی