روشویی کابینتی کوچک - VRLima

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل VRLima
58,000,000 ریال
52,200,000 ریال

مدل : VRLima / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 48 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC600

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل CWC600
56,500,000 ریال
50,850,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 51 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC200

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل CWC200
48,800,000 ریال
43,920,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - LTVirgin470

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل LTVirgin470
44,200,000 ریال
39,780,000 ریال

مدل : VIRGIN470 / عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL042

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL042
42,100,000 ریال
37,890,000 ریال

مدل : E042 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - CWC100

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل CWC100
42,000,000 ریال
37,800,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - LTGolf

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل LTGolf
39,900,000 ریال
35,910,000 ریال

مدل : golf / عمق کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول کابینت : 35.5 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL041

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL041
37,550,000 ریال
33,795,000 ریال

مدل : E041 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50-60-70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - LTSmart

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل LTSmart
36,300,000 ریال
32,670,000 ریال

مدل : smart / عمق کابینت : 26.5 سانتیمتر / طول کابینت : 43 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 41 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - MZElena

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل MZElena
32,875,000 ریال
29,587,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL026

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL026
25,650,000 ریال
23,085,000 ریال

مدل : E026 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 50 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 30 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - EL091

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL091
21,950,000 ریال
19,755,000 ریال

مدل : E091 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 35 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

روشویی کابینتی کوچک - EL011

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL011
21,700,000 ریال
19,530,000 ریال

مدل : E011 / عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VT3064

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل VT3064
21,250,000 ریال
19,125,000 ریال

مدل : VT3064 / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - VT3043

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل VT3043
21,110,000 ریال
18,999,000 ریال

مدل : VT3043 / عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - EL005

روشویی کابینتی کوچک دیواری مدل EL005
20,900,000 ریال
18,810,000 ریال

مدل : E005 / عمق کابینت : 26 سانتیمتر / طول کابینت : 47 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر.

صفحه 1 از 2 : 12


basin cabinet

روشویی کابینتی کوچک

روشویی کابینت دارکوچک

روشویی سنگی