روشویی آرمیتاژ - رویال68

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل رویال68

7,416,000 ریال
7,416,000 ریال

طول : 550-680 میلیمتر / عرض : 440-510 میلیمتر / ارتفاع : 870-920 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - اورانوس53

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل اورانوس53

4,403,000 ریال
4,403,000 ریال

طول : 530-640-685 میلیمتر / عرض : 435-495-540 میلیمتر / ارتفاع : 870-910-940 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آدنیس55

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل آدنیس55

4,104,000 ریال
4,104,000 ریال

طول : 540-660 میلیمتر / عرض : 430-485 میلیمتر / ارتفاع : 845-910 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آپادانا55

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل آپادانا55

3,989,000 ریال
3,989,000 ریال

طول : 555-615 میلیمتر / عرض : 450-475 میلیمتر / ارتفاع : 820-830 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - شهرزاد55

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل شهرزاد55

3,958,000 ریال
3,958,000 ریال

طول : 550-680 میلیمتر / عرض : 430-490 میلیمتر / ارتفاع : 840-880 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - اریس55

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل اریس55

3,958,000 ریال
3,958,000 ریال

طول : 540-645 میلیمتر / عرض : 410-470 میلیمتر / ارتفاع : 860-900 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آریا60

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل آریا60

3,826,000 ریال
3,826,000 ریال

طول : 485-570 میلیمتر / عرض : 420-510 میلیمتر / ارتفاع : 815-885 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - نسترن50

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل نسترن50

3,737,000 ریال
3,737,000 ریال

طول : 490-580 میلیمتر / عرض : 420-490 میلیمتر / ارتفاع : 810-855 میلیمتر

روشویی آرمیتاژ - آمیکا40

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل آمیکا40

3,331,000 ریال
3,331,000 ریال

طول : 400-490-553-615 میلیمتر / عرض : 345-430-462-523 میلیمتر / ارتفاع : 800-830-850 میلیمتر

Armitage basin cabinet

کابینتی روشویی آرمیتاژ

روشویی کابینت دارآرمیتاژ

روشویی سنگی