آشنایی با گروه صنعتی مروارید

روشویی مروارید - مگا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل مگا درجه 1
قیمت :
13,583,000 ریال

طول : 480 میلیمتر / عرض : 455 میلیمتر / ارتفاع : 610 میلیمتر.

روشویی مروارید - سیلویا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل سیلویا درجه 1
قیمت :
9,443,500 ریال

طول : 598 میلیمتر / عرض : 484 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - کاتیا نیم پایه درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل کاتیا نیم پایه درجه 1
قیمت :
8,423,500 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - کاپریس درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل کاپریس درجه 1
قیمت :
7,573,500 ریال

طول : 530 میلیمتر / عرض : 403 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - سر شور درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل سر شور درجه 1
قیمت :
7,573,500 ریال

طول : 654 میلیمتر / عرض : 516 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - رویال درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل رویال درجه 1
قیمت :
7,038,000 ریال

طول : 670 میلیمتر / عرض : 477 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - موندیال درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل موندیال درجه 1
قیمت :
6,366,500 ریال

طول : 619 میلیمتر / عرض : 493 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - رویال نیم پایه درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل رویال نیم پایه درجه 1
قیمت :
6,290,000 ریال

طول : 670 میلیمتر / عرض : 477 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - پارمیدا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل پارمیدا درجه 1
قیمت :
6,205,000 ریال

طول : 596 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - مرجان درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل مرجان درجه 1
قیمت :
6,154,000 ریال

طول : 452-602 میلیمتر / عرض : 314-465 میلیمتر / ارتفاع : 850-861 میلیمتر.

روشویی مروارید - کاتیا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل کاتیا درجه 1
قیمت :
6,001,000 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - دیاموند درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل دیاموند درجه 1
قیمت :
5,899,000 ریال

طول : 507-620 میلیمتر / عرض : 403-480 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - کلاسیک درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل کلاسیک درجه 1
قیمت :
5,720,500 ریال

طول : 537-660-860 میلیمتر / عرض : 436-493-620 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - دیانا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل دیانا درجه 1
قیمت :
5,321,000 ریال

طول : 547 میلیمتر / عرض : 413 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - دیانا کنج درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل دیانا کنج درجه 1
قیمت :
4,598,500 ریال

طول : 470 میلیمتر / عرض : 482 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - ویستا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل ویستا درجه 1
قیمت :
4,352,000 ریال

طول : 448 میلیمتر / عرض : 357 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.Morvarid basin cabinet

کابینتی روشویی مروارید

روشویی کابینت دارمروارید

روشویی سنگی