آشنایی با گروه صنعتی پارس سرام

شرکت چینی بهداشتی پارس سرام با تولید توالت فرنگی ، روشویی ، روکابینتی ، توالت زمینی و سرشور یکی از تولید کننده های فعال در زمینه تولید چینی آلات بهداشتی در کشور می باشد.


روشویی پارس سرام - آیرین55

روشویی پارس سرام پایه دار مدل آیرین55
قیمت :
استعلام روز

طول : 55 سانتیمتر / عرض : 44 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - بریستول42

روشویی پارس سرام پایه دار مدل بریستول42
قیمت :
استعلام روز

طول : 42 سانتیمتر / عرض : 35 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - بریستول53

روشویی پارس سرام پایه دار مدل بریستول53
قیمت :
استعلام روز

طول : 53 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - بریستول61

روشویی پارس سرام پایه دار مدل بریستول61
قیمت :
استعلام روز

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 52 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - ترنادو57

روشویی پارس سرام پایه دار مدل ترنادو57
قیمت :
استعلام روز

طول : 58 سانتیمتر / عرض : 44 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - سندی

روشویی پارس سرام پایه دار مدل سندی
قیمت :
استعلام روز

طول : 63 سانتیمتر / عرض : 48 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - دیاموند60

روشویی پارس سرام پایه دار مدل دیاموند60
قیمت :
استعلام روز

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - دیاموند کنج

روشویی پارس سرام پایه دار مدل دیاموند کنج
قیمت :
استعلام روز

طول : 45 سانتیمتر / عرض : 45 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - گلنار35

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار35
قیمت :
استعلام روز

طول : 35.5 سانتیمتر / عرض : 30.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - گلنار45

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار45
قیمت :
استعلام روز

طول : 46 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - گلنار50

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار50
قیمت :
استعلام روز

طول : 52 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - سحر کنج

روشویی پارس سرام پایه دار مدل سحر کنج
قیمت :
استعلام روز

طول : 39 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - نسیم38

روشویی پارس سرام پایه دار مدل نسیم38
قیمت :
استعلام روز

طول : 38 سانتیمتر / عرض : 32.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - مونا

روشویی پارس سرام پایه دار مدل مونا
قیمت :
استعلام روز

طول : 57 سانتیمتر / عرض : 48.5 سانتیمتر.ParsCeram basin cabinet

کابینتی روشویی پارس سرام

روشویی کابینت دارپارس سرام

روشویی سنگی