روشویی پارس سرام - مونا

روشویی پارس سرام پایه دار مدل مونا
6,430,000 ریال
5,208,300 ریال

طول : 57 سانتیمتر / عرض : 48.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - ترنادو57

روشویی پارس سرام پایه دار مدل ترنادو57
5,990,000 ریال
4,851,900 ریال

طول : 58 سانتیمتر / عرض : 44 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - دیاموند60

روشویی پارس سرام پایه دار مدل دیاموند60
5,978,000 ریال
4,842,180 ریال

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - بریستول61

روشویی پارس سرام پایه دار مدل بریستول61
5,380,000 ریال
4,357,800 ریال

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 52 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - سندی

روشویی پارس سرام پایه دار مدل سندی
5,320,000 ریال
4,309,200 ریال

طول : 63 سانتیمتر / عرض : 48 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - آیرین55

روشویی پارس سرام پایه دار مدل آیرین55
4,990,000 ریال
4,041,900 ریال

طول : 55 سانتیمتر / عرض : 44 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - بریستول53

روشویی پارس سرام پایه دار مدل بریستول53
4,730,000 ریال
3,831,300 ریال

طول : 53 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - گلنار50

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار50
4,680,000 ریال
3,790,800 ریال

طول : 52 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - گلنار45

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار45
4,180,000 ریال
3,385,800 ریال

طول : 46 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - بریستول42

روشویی پارس سرام پایه دار مدل بریستول42
3,960,000 ریال
3,207,600 ریال

طول : 42 سانتیمتر / عرض : 35 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - سحر کنج

روشویی پارس سرام پایه دار مدل سحر کنج
3,960,000 ریال
3,207,600 ریال

طول : 39 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - نسیم38

روشویی پارس سرام پایه دار مدل نسیم38
3,960,000 ریال
3,207,600 ریال

طول : 38 سانتیمتر / عرض : 32.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - گلنار35

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار35
3,770,000 ریال
3,053,700 ریال

طول : 35.5 سانتیمتر / عرض : 30.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - دیاموند کنج

روشویی پارس سرام پایه دار مدل دیاموند کنج
2,980,000 ریال
2,413,800 ریال

طول : 45 سانتیمتر / عرض : 45 سانتیمتر.ParsCeram basin cabinet

کابینتی روشویی پارس سرام

روشویی کابینت دارپارس سرام

روشویی سنگی