روشویی چینی کرد - دافنه درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل دافنه درجه1

5,026,804 ریال
5,026,804 ریال

عرض : 555-620 میلیمتر / عمق : 405-480 میلیمتر / ارتفاع : 830-855 میلیمتر

روشویی چینی کرد - ویولا درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل ویولا درجه1

4,418,578 ریال
4,418,578 ریال

عرض : 600 میلیمتر / عمق : 410 میلیمتر / ارتفاع : 860 میلیمتر

روشویی چینی کرد - مونیکا درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل مونیکا درجه1

4,075,778 ریال
4,075,778 ریال

عرض : 505-620 میلیمتر / عمق : 425-505 میلیمتر / ارتفاع : 865-890 میلیمتر

روشویی چینی کرد - آرین درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل آرین درجه1

3,996,199 ریال
3,996,199 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر

روشویی چینی کرد - کاملیا 45 درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل کاملیا 45 درجه1

3,512,605 ریال
3,512,605 ریال

عرض : 450-570-630 میلیمتر / عمق : 375-445-505 میلیمتر / ارتفاع : 850-880-895 میلیمتر

روشویی چینی کرد - لاندیس درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل لاندیس درجه1

3,512,605 ریال
3,512,605 ریال

عرض : 450-560-595 میلیمتر / عمق : 358-440-460 میلیمتر / ارتفاع : 820-862-855 میلیمتر

روشویی چینی کرد - ژاسمین درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل ژاسمین درجه1

3,350,387 ریال
3,350,387 ریال

عرض : 458-555-630 میلیمتر / عمق : 400-483-530 میلیمتر / ارتفاع : 840-840-845 میلیمتر

روشویی چینی کرد - آرتا نیم پایه درجه1

روشویی چینی کرد نیم پایه مدل آرتا نیم پایه درجه1

6,060,226 ریال
6,060,226 ریال

عرض : 520 میلیمتر / عمق : 465 میلیمتر / ارتفاع : 400 میلیمتر

روشویی چینی کرد - کانسپت نیم پایه درجه1

روشویی چینی کرد نیم پایه مدل کانسپت نیم پایه درجه1

5,751,540 ریال
5,751,540 ریال

عرض : 405 میلیمتر / عمق : 525 میلیمتر / ارتفاع : 455 میلیمتر

ChiniCord basin cabinet

کابینتی روشویی چینی کرد

روشویی کابینت دارچینی کرد

روشویی سنگی