سنگ روشویی آرمیتاژ - آرتمیس

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آرتمیس
4,407,000 ریال
3,525,600 ریال

طول : 510 میلیمتر / عرض: 363 میلیمتر / ارتفاع : 126 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آرالیا

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آرالیا
4,380,000 ریال
3,504,000 ریال

طول : 620 میلیمتر / عرض: 410-470 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - البرز

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل البرز
3,637,000 ریال
2,909,600 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض: 440 میلیمتر / ارتفاع : 106 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - ارکید

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل ارکید
3,539,000 ریال
2,831,200 ریال

طول : 405 میلیمتر / عرض: 405 میلیمتر / ارتفاع : 110 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - النا

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل النا
3,475,000 ریال
2,780,000 ریال

طول : 405 میلیمتر / عرض: 405 میلیمتر / ارتفاع : 110 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - رز63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل رز63
3,459,000 ریال
2,767,200 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض: 440 میلیمتر / ارتفاع : 110 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - نسترن63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل نسترن63
3,086,000 ریال
2,468,800 ریال

طول : 657 میلیمتر / عرض: 450 میلیمتر / ارتفاع : 130 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آوا63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آوا63
3,086,000 ریال
2,468,800 ریال

طول : 640-700-800-1000 میلیمتر / عرض: 435-440-455 میلیمتر / ارتفاع : 135-145-160 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - کاسپین50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل کاسپین50
2,936,000 ریال
2,348,800 ریال

طول : 640 میلیمتر / عرض: 450 میلیمتر / ارتفاع : 140 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آمیکا50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آمیکا50
2,670,000 ریال
2,136,000 ریال

طول : 495-540-465 میلیمتر / عرض: 445-425-445 میلیمتر / ارتفاع : 120-130 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - آمیکا50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آمیکا50
2,670,000 ریال
2,136,000 ریال

طول : 410 میلیمتر / عرض: 410 میلیمتر / ارتفاع : 115 میلیمتر.

سنگ روشویی آرمیتاژ - نیلوفر40

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل نیلوفر40
2,544,000 ریال
2,035,200 ریال

طول : 410-550-650 میلیمتر / عرض: 340-405-450 میلیمتر / ارتفاع : 120-125-130 میلیمتر.Armitage wash basin

سنگ دستشویی آرمیتاژ

سنگ کابینت دستشویی آرمیتاژ

سنگ روکابینتی