سنگ روشویی آرمیتاژ - آرالیا

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آرالیا

4,960,000 ریال
4,960,000 ریال

طول : 620 میلیمتر / عرض: 410-470 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - رز63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل رز63

3,818,000 ریال
3,818,000 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض: 440 میلیمتر / ارتفاع : 110 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - آرتمیس

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آرتمیس

3,803,000 ریال
3,803,000 ریال

طول : 510 میلیمتر / عرض: 363 میلیمتر / ارتفاع : 126 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - ارکید

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل ارکید

3,326,000 ریال
3,326,000 ریال

طول : 405 میلیمتر / عرض: 405 میلیمتر / ارتفاع : 110 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - النا

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل النا

3,266,000 ریال
3,266,000 ریال

طول : 405 میلیمتر / عرض: 405 میلیمتر / ارتفاع : 110 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - البرز

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل البرز

3,226,000 ریال
3,226,000 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض: 440 میلیمتر / ارتفاع : 106 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - نسترن63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل نسترن63

3,157,000 ریال
3,157,000 ریال

طول : 657 میلیمتر / عرض: 450 میلیمتر / ارتفاع : 130 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - آوا63

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آوا63

3,157,000 ریال
3,157,000 ریال

طول : 640-700-800-1000 میلیمتر / عرض: 435-440-455 میلیمتر / ارتفاع : 135-145-160 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - کاسپین50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل کاسپین50

3,003,000 ریال
3,003,000 ریال

طول : 640 میلیمتر / عرض: 450 میلیمتر / ارتفاع : 140 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - آمیکا50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آمیکا50

2,731,000 ریال
2,731,000 ریال

طول : 495-540-465 میلیمتر / عرض: 445-425-445 میلیمتر / ارتفاع : 120-130 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - آمیکا50

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل آمیکا50

2,731,000 ریال
2,731,000 ریال

طول : 410 میلیمتر / عرض: 410 میلیمتر / ارتفاع : 115 میلیمتر

سنگ روشویی آرمیتاژ - نیلوفر40

سنگ روشویی آرمیتاژ درجه1 مدل نیلوفر40

2,604,000 ریال
2,604,000 ریال

طول : 410-550-650 میلیمتر / عرض: 340-405-450 میلیمتر / ارتفاع : 120-125-130 میلیمتر

Armitage wash basin

سنگ دستشویی آرمیتاژ

سنگ کابینت دستشویی آرمیتاژ

سنگ روکابینتی