سنگ روشویی مروارید - ویستا90

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل ویستا90

9,310,000 ریال
9,310,000 ریال

طول : 885 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 195 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - کاتیا82

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل کاتیا82

8,410,000 ریال
8,410,000 ریال

سنگ روشویی مروارید - سیلویا71

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل سیلویا71

6,450,000 ریال
6,450,000 ریال

طول : 705 میلیمتر / عرض : 436 میلیمتر / ارتفاع : 206 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - کرون67

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل کرون67

6,230,000 ریال
6,230,000 ریال

طول : 670 میلیمتر / عرض : 407 میلیمتر / ارتفاع : 210 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - رومینا70

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل رومینا70

6,230,000 ریال
6,230,000 ریال

طول : 703 میلیمتر / عرض : 431 میلیمتر / ارتفاع : 197 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - کاپریس66

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل کاپریس66

5,910,000 ریال
5,910,000 ریال

طول : 658 میلیمتر / عرض : 408 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - کلاسیک60

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل کلاسیک60

5,250,000 ریال
5,250,000 ریال

طول : 596 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 219 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - آلفا52

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل آلفا52

4,920,000 ریال
4,920,000 ریال

طول : 513 میلیمتر / عرض : 408 میلیمتر / ارتفاع : 184 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - پارمیدا52

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل پارمیدا52

4,880,000 ریال
4,880,000 ریال

طول : 520 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 212 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - ولگا55

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل ولگا55

4,410,000 ریال
4,410,000 ریال

طول : 553 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 192 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - کاپریس45

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل کاپریس45

3,670,000 ریال
3,670,000 ریال

طول : 455 میلیمتر / عرض : 353 میلیمتر / ارتفاع : 160 میلیمتر

سنگ روشویی مروارید - یاریس45

سنگ روشویی مروارید درجه1 مدل یاریس45

3,670,000 ریال
3,670,000 ریال

طول : 450 میلیمتر / عرض : 380 میلیمتر / ارتفاع : 188 میلیمتر

Morvarid wash basin

سنگ دستشویی مروارید

سنگ کابینت دستشویی مروارید

سنگ روکابینتی