سنگ روشویی پارس سرام - السا70

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  السا70
5,310,000 ریال
4,301,100 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 165 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - رونیکا50

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  رونیکا50
4,840,000 ریال
3,920,400 ریال

طول : 480 میلیمتر / عرض : 345 میلیمتر / ارتفاع : 160 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - تانیا45

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  تانیا45
3,170,000 ریال
2,567,700 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.



ParsCeram wash basin

سنگ دستشویی پارس سرام

سنگ کابینت دستشویی پارس سرام

سنگ روکابینتی