آشنایی با گروه صنعتی پارس سرام

شرکت چینی بهداشتی پارس سرام با تولید توالت فرنگی ، روشویی ، روکابینتی ، توالت زمینی و سرشور یکی از تولید کننده های فعال در زمینه تولید چینی آلات بهداشتی در کشور می باشد.


سنگ روشویی پارس سرام - السا70

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل السا70
قیمت :
6,606,800 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 165 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - رونیکا60

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل رونیکا60
قیمت :
5,087,900 ریال

طول : 480 میلیمتر / عرض : 345 میلیمتر / ارتفاع : 160 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - ژیوا46

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل ژیوا46
قیمت :
4,606,500 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - آرالیا46

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل آرالیا46
قیمت :
4,589,900 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - داتیس50

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل داتیس50
قیمت :
4,316,000 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - دایانا40

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل دایانا40
قیمت :
4,249,600 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - تونی60

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل تونی60
قیمت :
4,025,500 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - تونی45

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل تونی45
قیمت :
3,652,000 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - تانیا45

سنگ روشویی پارس سرام درجه1 مدل تانیا45
قیمت :
3,544,100 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.ParsCeram wash basin

سنگ دستشویی پارس سرام

سنگ کابینت دستشویی پارس سرام

سنگ روکابینتی