سنگ روشویی پارس سرام - السا70

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  السا70

5,310,000 ریال
5,310,000 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 165 میلیمتر

سنگ روشویی پارس سرام - رونیکا50

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  رونیکا50

4,840,000 ریال
4,840,000 ریال

طول : 480 میلیمتر / عرض : 345 میلیمتر / ارتفاع : 160 میلیمتر

سنگ روشویی پارس سرام - تانیا45

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  تانیا45

3,170,000 ریال
3,170,000 ریال

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر

ParsCeram wash basin

سنگ دستشویی پارس سرام

سنگ کابینت دستشویی پارس سرام

سنگ روکابینتی