سنگ روشویی چینی کرد - آدنیس

سنگ روشویی چینی کرد درجه1  مدل  آدنیس

7,530,677 ریال
7,530,677 ریال

طول : 800 میلیمتر / عرض : 420 میلیمتر / ارتفاع : 200 میلیمتر

سنگ روشویی چینی کرد - اریکا

سنگ روشویی چینی کرد درجه1  مدل  اریکا

4,632,332 ریال
4,632,332 ریال

طول : 465 میلیمتر / عرض : 465 میلیمتر / ارتفاع : 150 میلیمتر

ChiniCord wash basin

سنگ دستشویی چینی کرد

سنگ کابینت دستشویی چینی کرد

سنگ روکابینتی