سنگ روشویی چینی کرد - آدنیس

سنگ روشویی چینی کرد درجه1  مدل  آدنیس
7,530,677 ریال
5,949,235 ریال

طول : 800 میلیمتر / عرض : 420 میلیمتر / ارتفاع : 200 میلیمتر.

سنگ روشویی چینی کرد - اریکا

سنگ روشویی چینی کرد درجه1  مدل  اریکا
4,632,332 ریال
3,659,542 ریال

طول : 465 میلیمتر / عرض : 465 میلیمتر / ارتفاع : 150 میلیمتر.ChiniCord wash basin

سنگ دستشویی چینی کرد

سنگ کابینت دستشویی چینی کرد

سنگ روکابینتی