سنگ روشویی گلسار فارس - رومکس

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل رومکس

6,990,000 ریال
6,990,000 ریال

طول : 81 سانتیمتر / عرض : 44 سانتیمتر / ارتفاع : 16.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - ویکتوریا60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل ویکتوریا60

5,960,000 ریال
5,960,000 ریال

طول : 61.5 سانتیمتر / عرض : 43 سانتیمتر / ارتفاع : 20.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - گراویتی75

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل گراویتی75

5,610,000 ریال
5,610,000 ریال

طول : 75 سانتیمتر / عرض : 37.5 سانتیمتر / ارتفاع : 15 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - یونیک70

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل یونیک70

5,570,000 ریال
5,570,000 ریال

طول : 67.5 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 15.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - دراپ

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل دراپ

5,250,000 ریال
5,250,000 ریال

طول : 68 سانتیمتر / عرض : 34 سانتیمتر / ارتفاع : 14 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - گراویتی60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل گراویتی60

5,220,000 ریال
5,220,000 ریال

طول : 58.5 سانتیمتر / عرض : 43.5 سانتیمتر / ارتفاع : 16.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - لیونا65

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل لیونا65

5,000,000 ریال
5,000,000 ریال

طول : 65 سانتیمتر / عرض : 46 سانتیمتر / ارتفاع : 17.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - فلورا60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل فلورا60

4,980,000 ریال
4,980,000 ریال

طول : 62.5 سانتیمتر / عرض : 43.5 سانتیمتر / ارتفاع : 19.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - مارانتا

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل مارانتا

4,590,000 ریال
4,590,000 ریال

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 19.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - یوکا

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل یوکا

4,590,000 ریال
4,590,000 ریال

طول : 66.5 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 19.6 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - پلاتوس

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل پلاتوس

3,940,000 ریال
3,940,000 ریال

طول : 48.5 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر / ارتفاع : 13.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - لیندا65

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل لیندا65

3,830,000 ریال
3,830,000 ریال

طول : 66 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر / ارتفاع : 17.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - فلورا50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل فلورا50

3,720,000 ریال
3,720,000 ریال

طول : 51.5 سانتیمتر / عرض : 37 سانتیمتر / ارتفاع : 18.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - کاکتوس

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل کاکتوس

3,700,000 ریال
3,700,000 ریال

طول : 53.5 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر / ارتفاع : 16 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - لیونا50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل لیونا50

3,430,000 ریال
3,430,000 ریال

طول : 51 سانتیمتر / عرض : 41 سانتیمتر / ارتفاع : 15.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - نانسی60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل نانسی60

3,390,000 ریال
3,390,000 ریال

طول : 68 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر / ارتفاع : 20 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - پارمیس60

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل پارمیس60

3,290,000 ریال
3,290,000 ریال

طول : 60.6 سانتیمتر / عرض : 43 سانتیمتر / ارتفاع : 18.5 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - پارمیس50

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل پارمیس50

3,160,000 ریال
3,160,000 ریال

طول : 50.5 سانتیمتر / عرض : 40 سانتیمتر / ارتفاع : 17 سانتیمتر

سنگ روشویی گلسار فارس - تولیپ

سنگ روشویی گلسار فارس درجه1 مدل تولیپ

2,740,000 ریال
2,740,000 ریال

طول : 45.5 سانتیمتر / عرض : 35.5 سانتیمتر / ارتفاع : 18 سانتیمتر